Neem contact met ons op

Stand van zaken Omgevingswet De Omgevingswet is op 17 juni 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. Via deze link kunt u het wetsvoorstel, de Memorie van Toelichting en de artikelsgewijze toelichting, het advies van de Raad van State en het nader rapport raadplegen.

De raad van State heeft in haar advies een aantal kritische aanbevelingen gedaan. De Afdeling onderkent de behoefte aan een samenhangende benadering en de noodzaak van vereenvoudiging van wetgeving. Het voorstel biedt vooralsnog onvoldoende houvast voor de beoogde integrale afweging van belangen. Veelal is niet duidelijk wie waartoe bevoegd is en welke instrumenten onder welke voorwaarden wel of niet mogen worden ingezet. Pas in de uitvoeringsregelingen zal deze duidelijkheid kunnen worden geboden. De Afdeling onderkent dat een groot project als de Omgevingswet slechts gefaseerd kan worden gerealiseerd. Toch zal op enig moment moeten kunnen worden beoordeeld of het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht beantwoordt aan de doelstellingen van het voorstel. Daarom adviseert de Afdeling om gelijktijdig met het voorstel voor de invoeringswet de ontwerp amvb’s voor advies aan de Afdeling voor te leggen. Op dat moment kan dan beter worden beoordeeld welke andere elementen dan de reeds hiervoor genoemde, eventueel alsnog in de Omgevingswet zouden moeten worden geregeld. De Afdeling komt tot het oordeel dat het voorstel nader dient te worden overwogen. Het volledige advies van de Raad van State vindt u via deze link

In het najaar worden in samenwerking met VNG, IPO en de Unie van Waterschappen, zes regionale bijeenkomsten georganiseerd. Daarbij zal niet alleen op de Omgevingswet worden ingegaan, maar is er ook de mogelijkheid om mee te praten over de uitvoeringsregelgeving onder de Omgevingswet.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen. De bijeenkomsten zijn gepland op 15 september voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, op 22 september voor Noord-Brabant (oost) en Limburg, op 29 september voor Noord-Brabant (west) en Zeeland, op 9 oktober voor Friesland, Groningen en Drenthe, op 16 oktober voor Gelderland en Overijssel) en op 23 oktober voor Flevoland en Utrecht.