Neem contact met ons op

Geurverordening geen maatwerk voor alle geurbronnen

Pijler

Bij het mogelijk maken van nieuwe woningen in een bestemmingsplan in de nabijheid van agrarische bedrijven dient rekening gehouden te worden met een aantal zaken. Enerzijds dient op basis van de planologische mogelijkheden in beeld gebracht te worden of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Anderzijds dient de bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf niet onevenredig geschaad wordt.

Ter beoordeling van de aanvaarbaardbaarheid van de functiewijziging wordt in de praktijk gebruik gemaakt van de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering en de gemeentelijke geurverordening (op basis van Wet geurhinder en veehouderij).

Bij het mogelijk maken van geurgevoelige functies nabij agrarische bedrijven kan op basis van een geurverordening een kortere afstand mogelijk zijn tot dierverblijven, dit geldt echter niet voor andere geurbronnen (zoals vaste mestplaatsen). Voor de motivatie van de aanvaardbaarheid van de afstand tussen gevoelige functies en andere geurbronnen kan aangesloten worden bij de afstanden uit het Activiteitenbesluit.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Kristel Hoogenboezem.