Neem contact met ons op

De Contreie Oosterhout

Pijler

Het bestemmingsplan uit 2010 voor de bouw van 820 woningen was niet meer actueel en in de afgelopen jaren een aantal keren herzien. Nadat wij in 2015 in opdracht van de ontwikkelaar een herziening van dit bestemmingsplan hebben opgesteld voor de Kreeklocatie, is PartnersRO door de gemeente Oosterhout gevraagd een bestemmingsplan op te stellen voor het hele woongebied De Contreie. Op deze wijze ontstaat een overzichtelijk juridisch-planologisch toetsingskader voor alle betrokkenen: burger, ontwikkelaar en plantoetser. Ter onderbouwing van het bestemmingsplan zijn door ons de benodigde onderzoeken gecoördineerd.

Voor de reeds bebouwde en vergunde delen van het plangebied is een conserverend bestemmingsplan gemaakt met meer gedetailleerdere woonbestemmingen. Op basis van het stedenbouwkundig plan is in het overige deel van het plangebied de openbare ruimte als zodanig bestemd en zijn globale woonbestemmingen opgenomen voor de te bebouwen woonpercelen. Op deze wijze kan worden ingespeeld op ontwikkelingen in de woningbouwmarkt zonder dat een herziening van het bestemmingsplan nodig is. Per deelgebied zijn verschillende bouwregels opgenomen teneinde de beoogde ruimtelijke kwaliteit te waarborgen.